Miljö & kvalitet

Verksamhetspolicy Södertälje Bil & Alldemo AB skall:

Försöka motsvara kundernas ställda krav och förväntningar på de komponeter och det material vi demonterar från  bilarna. Tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet. Erbjuda våra anställda miljövänliga och säkra arbetsplatser. Ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang. Följa relevant lagstiftning och genom ständiga förbättringar och kompetensutveckling säkerställa ett högt kvalitetsmedvetande inom företaget. Tillse att delar från uttjänta bilar i första hand återanvändes och i andra hand återvinns med beaktande av jordens ändliga resurser och miljö. Följa gällande miljölagar samt andra krav från t.ex mottagare av avfall. Verksamheten skall drivas med största möjliga miljöhänsyn.

Detta innebär en systematisk strävan efter hög energieffektivitet, användande av så lite övriga resurser som möjligt och att vi vid all verksamhet strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan