Skrotning av bil

Vad bör jag tänka på när jag lämnar min bil för skrotning?

När ni ska skrota bilen måste ni ta med aktuellt registreringsbevis (gula delen) och legitimation.
Om ni är inte bilens registrerade ägare måste registreringsbeviset vara påskrivet av ägaren, eller så måste ni ha en fullmakt från ägaren som möjliggör att ni får skrota bilen. 

Kom ihåg att ta ur alla personliga ägodelar ur bilen. Om det finns saker i bilen som inte tillhör den, så måste ni avlägsna dessa innan ni lämnar in bilen till oss (eller om vi hämtar bilen) Om detta inte är gjort måste vi debitera en avgift.

Kostar det något?

Det fritt att, utan avgift, lämna kompletta personbilar till oss.

I händelse av att det finns stora mängder sopor eller miljöfarligt avfall i bilen, eller om bilen har mer än totalt 5 hjul i- eller på fordonet, debiteras en avgift som ni betalar när ni lämnar bilen.

Bilregistret och bilförsäkring.

När ni lämnar er bil för skrotning hos oss, ser vi till att den blir skrotad och avförd ur Centrala Bilregistret, CBR. Det enda ni som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss, är att ändra eller flytta er bilförsäkring annars blir den vilande eller sägs upp.

Hämtar ni skrotbilar?

Ja, vi hämtar bilar som skall skrotas med vår bärgningsbil.

Kontakta oss via formuläret ovan eller på telefon 08-550-96165 för mer information.

Vad är det för garantier och försäljningsvillkor?

Vi tillämpar ej öppet köp på delar.

Leveransvillkor

Om inte särskilt fraktsätt avtalats vid beställning skickas godset med posten. Varorna emballeras omsorgsfullt på ett av Posten godkänt sätt. Kunden är skyldig att kontrollera godset noga vid mottagandet. Eventuella transportskador anmäls genast till transportföretaget och till Södertälje Bil & Alldemo AB.

Outlösta paket

För outlösta paket debiteras frakt + returfrakt och en hanteringskostnad (20 procent av detaljpriset). Paket som inte hämtas debiteras fraktkostnader.

Garantier

I förhållande till konsument tillämpas de till konsumentens förmån tvingande reglerna i konsumentköplagen (SFS 1990:932). Södertälje Bil & Alldemo AB skall dock inte i något fall vara ansvarigt för förlust i näringsverksamhet eller ansvara för direkt eller indirekt skada. Demonterings och monteringskostnader samt stillestånd ersätts ej.

För vara som av konsument beställts via Internet, per telefon eller på sätt som är att betrakta som ingående av distansavtal, gäller lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (SFS 2000:274, ”distansavtalslagen”) som föreskriver en ångerrätt enligt nedan.

Funktionsgaranti

Garanti gäller mot uppvisande av kvitto och med följande villkor:

30 dagar för motor, växellåda och fram/bakväxel (differential). Övriga delar 8 dagar. Medföljande komponenter vid köp av motor eller liknande vara, exempelvis bränsleförsörjning, koppling, tändsystem, avgasrening, grenrör etc omfattas ej av bytesrätt.

Funktionsgaranti omfattar endast delar levererade från vårt lager. I övriga fall gäller vår underleverantörs garantivillkor. Kundens montering och demonteringskostnader ersätts ej, vi ersätter ej resekostnader eller andra kostnader som eventuellt fel direkt eller indirekt åsamkat. 

Tänk på att ni måste lösa ut varan innan ni returnerar den. Vid yrkande på ångerrätt debiteras en hanteringsavgift på 20 % av detaljpriset dock lägst 200 kr. Yrkande av ångerrätt kräver att varan är i oförändrat skick. Isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor samt delar under 200 kr återtages ej. Elektronikdetaljer återtages ej. Ångerrätt gäller inte för en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Retur av varor

Innan varan skickas i retur ska ni som kund kontakta oss via brev, mail eller telefon.
OBS! Delen ska vara fackmannamässigt monterad för att garanti ska gälla.

Tänk på att alla försändelser till oss måste göras som företagspaket. Vi hämtar ej ut vanliga försändelser.

Ångerrätt gäller ej näringsidkare

Meddelande om yrkande av ångerrätt skall ske till oss per brev eller mail inom 14 dagar från mottagandet (gäller vid distansköp, dock ej elektronik).
När en vara returneras till oss får ni som kund bekosta en eventuell returavgift samt returfrakt. För garantiärenden eller av oss fellevererade varor står vi för frakten.

Ångerrätt 

Nedanstående information ges till dig som konsument i samband med ditt distansköp av begagnade bildelar. Du har som privatperson/konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren inte gäller för dig som i egenskap av näringsidkare köper varor på distans. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som kund eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss som säljare av varan, skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande. Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, ditt telefonnummer,  och din e-postadress. Vi ser helst att du använder dig av Konsumentverkets standardiserade blankett vid ångerrätt: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblanket. I annat fall måste du komplettera med de uppgifter som finns på blanketten själv, så att all nödvändig information finns med. Blanketten kan fyllas i och skickas via e-post. I de fall konsumenten ges möjlighet att fylla i och lämna in standardångerblanketten elektroniskt på Bilåtervinnarens webbplats, ska följande text finnas med ”Du kan också på vår webbplats ” skarlunda.se ” elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.”

Ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten måste nå oss som säljare, innan ångerfristen om 14 dagar löpt ut. 

Vi kan även komma att kräva en kopia på ditt kvitto för att du ska kunna ha möjlighet att nyttja din ångerrätt. 

Verkan av utövad ångerrätt 

Vid godkänd yrkan på ångerrätt, kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och i vilket fall som helst senast 30 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen sker dock inte tills vi fått tillbaka varan/varorna från dig. Varan/varorna ska skickas tillbaka utan dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att yrka på ångerrätt. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.  Om inte annat anges av säljaren kommer du få betala returfrakten och varan ska paketeras och återsändas till samma adress och på samma sätt som du mottog den. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du har som konsument rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion. Vi förbehåller oss rätten till ersättning för den värdeminskning som uppstår om du som konsument använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.  Vi kommer då debitera dig ersättning i form värdeminskningsavdrag i samband med att du undersökt varan. Ett värdeminskningsavdrag på förhand kan dock ej fastställas utan kräver en enskild bedömning från fall till fall. 

Transportskador

Synliga fel på emballage/varan ska omgående anmälas till utlämnaren. Vid skadat gods ska du som kund anmäla detta till transportören. Emballage måste sparas och finnas tillgängligt för besiktning av transportören, annars godtas inte reklamation av transportskada. Södertälje Bil & Alldemo AB tar inte ansvar för transportskador utan alla transportskador regleras av respektive transportföretag.

Länk reklamation posten http://www.posten.se/sv/Kundservice/Reklamera

Från och med den 1 juni 2007 gäller nya regler för skrotning av uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och -premier har tagits bort och bilskrotningsfonden har avvecklats. Systemet ersätts med ett utökat producentansvar för tillverkare och importörer.

Gratis skrotning för bilägaren

Vad innebär ökat producentansvar för mig?

Producentansvar innebär att bilägaren ska kunna lämna en bil kostnadsfritt till producentens mottagningssystem. Producenten får dock begära en skälig ersättning om bilen saknar väsentliga delar som till exempel växellåda eller motor. Producenten ska se till att fastslagna återanvändnings- och återvinningsmål nås för de bilar som lämnas till mottagningssystemet.

Bilägare ska få information av producenterna om sin rätt att kostnadsfritt lämna en bil till mottagningssystemet och var bilarna kan lämnas. Bilägarna ska även informeras om vikten av att en uttjänt bil tas om hand på ett miljöanpassat sätt.

Producenterna ska ordna lämpliga mottagningssystem med god tillgänglighet och geografisk täckning. Bilägaren ska som huvudregel kunna lämna en uttjänt bil inom ett avstånd om 50 km eller inom samma kommun.

Ett utvidgat och tydligt producentansvar gör att det gamla systemet med skrotningsavgifter, -premier och bilskrotningsfonden inte behövs. De pengar som varit kvar i fonden har gått till en ersättning på 4000 kronor till de bilägare som skrotat en bil vars fordonsår är äldre än 1989 och som inte var avställd den 31 augusti 2006. Fonden har nu stängts.

Bilägarens ansvar

Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Skrotningsansvar

Den som förvärvar en bil för skrotning ska utfärda ett mottagningsbevis. Utfärdaren ska också se till att en auktoriserad bilskrotare tar hand om den uttjänta bilen. Bilskrotaren är ansvarig för att tömma bilen på vissa vätskor och farliga komponenter så ett skrotningsintyg kan utfärdas. Brott mot detta skrotningsansvar är belagt med straff, bland annat för att försvåra illegal export av uttjänta bilar.

Gäller samtliga bilar

Producentansvaret för bilar trädde i kraft redan den 1 januari 1998, men gällde inte privatimporterade bilar och dem som registrerats före år 1998. Från den 1 juni 2007 omfattar producentansvaret alla bilar.

Även bilar som saknar ansvarig producent kan kostnadsfritt lämnas till mottagningssystemet. Kostnaden för skrotningen av dessa bilar delas mellan befintliga producenter utifrån deras marknadsandelar.

Producentansvaret omfattar fordon med en totalvikt upp till 3 500 kg. Tyngre fordon tas redan om hand på marknadsmässiga grunder i andra system eftersom de reservdelarna har ett stort värde.


Mer information

Se den nya förordningen om producentansvar för bilar (SFS 2007:185) samt den förändrade bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) i Regeringskansliets rättsdatabaser genom att klicka här. SBR Kvalitetsklasser (Gäller from 2014)
A+ Nyligen bytt reservdel. Delen är bättre än bilens ålder/miltal och förväntade skick. A Kontrollerad och testad del utan anmärkning. Delen är felfri och representerar bilens ålder och miltal. Delen är användbar utan åtgärd. A*A-detalj med reservation. Detaljen har tydlig information som klargör brist eller anmärkning.

Miljödel

Återvunnen reservdel som oftast kan användas utan åtgärd. Detaljen har/kan ha hög ålder/miltal och har utförlig anmärkning eller tydligt beskriven brist