Frågor & svar

Skrotning av bil

Vad bör jag tänka på när jag lämnar min bil för skrotning?

När ni ska skrota bilen ska ni ha med er aktuellt registreringsbevis och legitimation. Är ni inte bilens registrerade ägare måste registreringsbeviset vara påskrivet av ägaren eller så måste ni ha en fullmakt från ägaren som säger att ni får skrota bilen. Kom ihåg att ta ur alla personliga ägodelar ur bilen och se till att den inte innehåller saker/delar som inte tillhör bilen. I annat fall kan ni bli tvungna att erlägga en avgift för att företaget blir tvugna att tömma bilen.

Skrotningspremie

Fr.o.m. den 31/5- 07 är premien borttagen

Fr.o.m. 1/6 – 07 är det fritt att, utan avgift, lämna kompletta bilar. Saknas väsentliga delar eller finns det sopor i bilen uttas en avgift. Är det fler än 5 hjul uttas även då en avgift.

Bilregistret och bilförsäkring.

När ni lämnar er bil för skrotning hos oss ser vi till att den blir skrotad och avförd ur Centrala Bilregistret, CBR. Det enda ni som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss är att flytta er bilförsäkring om ni vill det, annars blir den vilande eller sägs upp.

Hämtar ni skrotbilar?

Ja, vi hämtar även bilar som skall skrotas i Södertälje närområde
Kontakta oss på telefon 08-550-96165 för mer information

Vad är det för garantier och försäljningsvillkor?

Vi tillämpar ej öppet köp på delar p.g.a alla som skall prova och se om det är det som är felet.       

Leveransvillkor
Om inte särskilt fraktsätt avtalats vid beställning skickas godset med posten. Varorna emballeras omsorgsfullt på ett av Posten godkänt sätt. Kunden är skyldig att kontrollera godset noga vid mottagandet. Eventuella transportskador anmäls genast till transportföretaget och till oss.

Outlösta paket
För outlösta paket debiteras frakt + returfrakt och en hanteringskostnad (20 procent av detaljpriset). Paket som inte hämtas debiteras fraktkostnader.

Garantier

I förhållande till konsument tillämpas även de till konsumentens förmån tvingande reglerna i konsumentköplagen (SFS 1990:932). Södertälje Bil & Alldemo AB skall dock inte i något fall vara ansvarigt för förlust i näringsverksamhet. Demonterings o monteringskostnader samt stillestånd ersättes ej.

För vara som av konsument beställts via Internet, per telefon eller på sätt som är att betrakta som ingående av distansavtal, gäller även lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (SFS 2000:274, ”distansavtalslagen”) som föreskriver en ångerrätt enligt nedan.

Funktionsgaranti

Garanti gäller mot uppvisande av kvitto och med följande villkor, 30 dagar på motor, växellåda och fram/bakväxel(differential), övriga delar 8 dagar. Medföljande komponenter vid köp av motor eller liknande vara, exempelvis bränsleförsörjning, koppling, tändsystem, avgasrening, grenrör etc. omfattas ej av bytesrätten. Funktionsgarantin omfattar endast delar levererade från vårt lager. I övriga fall gäller vår underleverantörs garantivillkor. Kundens montering och demonteringskostnader ersättes ej, vi ersätter ej resekostnader eller andra kostnader som eventuellt fel åsamkat. Tänk på att du måste lösa ut varan innan du returnerar den.. Vid utövande av ångerrätten uttages en hanteringsavgift på 20 % av detaljpriset dock lägst 200 kr. Utövande av ångerrätten kräver att varan är i  oförändrat skick. Isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor samt delar under 200 kr återtages ej. Elektronikdetaljer återtages ej. Ångerrätt gäller inte för en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Retur av varor
Innan varan skickas i retur ska du som kund kontakta oss via brev, mail eller telefon.

OBS! Delen ska vara fackmannamässigt monterad för att garanti ska gälla.

Ångerrätt gäller ej näringsidkare

Meddelande om utövande av ångerrätten skall ske till oss per brev eller mail inom 14 dagar från mottagandet (Gäller vid distansköp, dock EJ ELEKTRONIK).
När en vara returneras till oss får Du som kund bekosta en eventuell returavgift samt returfrakt. För garantiärenden eller av oss fellevererade varor står vi för frakten.

Ångerrätt  Nedanstående information ges till dig som konsument i samband med ditt distansköp av begagnade bildelar.  Du har som privatperson/konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren inte gäller för dig som i egenskap av näringsidkare köper varor på distans.    Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som kund eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning.    Vill du utöva ångerrätten ska du till oss som säljare av varan skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, ditt telefonnummer, eventuellt faxnummer och din e-postadress. Vi ser helst att du använder dig av Konsumentverkets standardiserade blankett vid ångerrätt: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblanket t_konsumentverket_150817.pdf . I annat fall måste du komplettera med de uppgifter som finns i blanketten själv så att all nödvändig information finns med. Blanketten kan fyllas i och skickas via e-post.  I de fall konsumenten ges möjlighet att fylla i och lämna in standardångerblanketten elektroniskt på Bilåtervinnarens webbplats, ska följande text finnas med ”Du kan också på vår webbplats [skriv in internetadressen] elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.”
 
Ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten måste nå oss som säljare innan ångerfristen om 14 dagar löpt ut. 
 
Vi kan även komma att kräva en kopia på ditt kvitto för att du ska kunna ha möjlighet att nyttja din ångerrätt. 
 Verkan av utövad ångerrätt  Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 30 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen sker dock inte tills vi fått tillbaka varan/varorna från dig. Varan/varorna ska skickas tillbaka utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.  Om inte annat anges av säljaren kommer du få betala returfrakten och varan ska paketeras och återsändas till samma adress och på samma sätt som du mottog den. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka ……… SEK [skriv in beloppet].
 
Undersökning av varan Som konsument har du rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion.  Vi förbehåller oss rätten till ersättning för den värdeminskning som uppstår om du som konsument använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.  Vi kommer då debitera dig ersättning i form värdeminskningsavdrag i samband med att du undersökt varan på ett mer långtgående sätt än vad som är nödvändigt för att undersöka den. Ett värdeminskningsavdrag på förhand kan dock ej fastställas utan kräver en enskild bedömning från fall till fall. 
 
Undantag från ångerrätten Ångerrätten gäller inte för avkodade varor som kodas in på ett fordon och på sådant sätt att varan sammanblandas med fordonet där en inkodning skett och där varorna (bildelen och aktuellt fordon) inte kan skiljas från varandra. Exempel på detta är varor där en avkodning inte är möjlig eller där arbetet med en avkodning av en sådan vara överstiger hela dess försäljningsvärde.

Transportskador

Synliga fel på emballage/varan ska OMGÅENDE anmälas till utlämnaren. Vid skadat gods ska du som kund anmäla detta till transportören. Emballage måste sparas och finnas tillgängligt för besiktning av transportören, annars godtas inte reklamation av transportskada. Södertälje Bil & Alldemo tar inte på sig ansvar för transportskador utan alla transportskador regleras av respektive transportföretag.
Länk reklamation posten http://www.posten.se/sv/Kundservice/Reklamera

Från och med den 1 juni 2007 gäller nya regler för skrotning av uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och -premier har tagits bort och bilskrotningsfonden har avvecklats. Systemet ersätts med ett utökat producentansvar för tillverkare och importörer.
Gratis skrotning för bilägaren

Vad innebär ökat producentansvar för mig?

Producentansvaret innebär att bilägaren ska kunna lämna en bil kostnadsfritt till producentens mottagningssystem. Producenten får dock begära en skälig ersättning om bilen saknar väsentliga delar som till exempel växellåda eller motor. Producenten ska se till att fastslagna återanvändnings- och återvinningsmål nås för de bilar som lämnas till mottagningssystemet.

Bilägare ska få information av producenterna om sin rätt att kostnadsfritt lämna en bil till mottagningssystemet och var bilarna kan lämnas. Bilägarna ska även informeras om vikten av att en uttjänt bil tas om hand på ett miljöanpassat sätt.

Producenterna ska ordna lämpliga mottagningssystem med god tillgänglighet och geografisk täckning. Bilägaren ska som huvudregel kunna lämna en uttjänt bil inom ett avstånd om 50 km eller inom samma kommun.
Ersättning för att skrota gamla bilar

Ett utvidgat och tydligt producentansvar gör att det gamla systemet med skrotningsavgifter, -premier och bilskrotningsfonden inte behövs. De pengar som varit kvar i fonden har gått till en ersättning på 4000 kronor till de bilägare som skrotat en bil vars fordonsår är äldre än 1989 och som inte var avställd den 31 augusti 2006. Fonden har nu stängts.
Bilägarens ansvar

Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.
Skrotningsansvar

Den som förvärvar en bil för skrotning ska utfärda ett mottagningsbevis. Utfärdaren ska också se till att en auktoriserad bilskrotare tar hand om den uttjänta bilen. Bilskrotaren är ansvarig för att tömma bilen på vissa vätskor och farliga komponenter så ett skrotningsintyg kan utfärdas. Brott mot detta skrotningsansvar är belagt med straff, bland annat för att försvåra illegal export av uttjänta bilar.
Gäller alla bilar

Producentansvaret för bilar trädde i kraft redan den 1 januari 1998, men gällde inte privatimporterade bilar och dem som registrerats före år 1998. Från den 1 juni 2007 omfattar producentansvaret alla bilar.

Även bilar som saknar ansvarig producent kan kostnadsfritt lämnas till mottagningssystemet. Kostnaden för skrotningen av dessa bilar delas mellan befintliga producenter utifrån deras marknadsandelar.

Producentansvaret omfattar fordon med en totalvikt upp till 3 500 kg. Tyngre fordon tas redan om hand på marknadsmässiga grunder i andra system eftersom de reservdelarna har ett stort värde.
Mer information

Se den nya förordningen om producentansvar för bilar (SFS 2007:185) samt den förändrade bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) i Regeringskansliets rättsdatabaser genom att klicka här.SBR Kvalitetsklasser (Gäller from 2014)
A+Nyligen bytt reservdel. Delen är bättre än bilens ålder/miltal och förväntade skick.AKontrollerad och testad del utan anmärkning. Delen är felfri och representerar bilens ålder och miltal. Delen är användbar utan åtgärd.A*A-detalj med reservation. Detaljen har tydlig information som klargör brist elleranmärkning.MMiljödel. Återvunnen reservdel som oftast kan användas utan åtgärd.Detaljen har/kan ha hög ålder/miltal ochhar utförlig anmärkning eller tydligt beskriven brist

GDPR info

Vi värnar om din integritet – så efterlever vi GDPR
Tack för att du är kund hos oss på Södertälje Bil o Alldemo AB ! Som du hört är den Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR en förordning i EU-lagstiftningen om dataskydd och integritet för alla individer inom Europeiska Unionen. Lagen träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR handlar om att hantera personuppgifter med respekt, transparens, försiktighet och med laglig grund – och att inte spara mer data än nödvändigt och inte längre än vad som behövs.
För att följa lagen vill vi här informera dig om hur vi efterlever GDPR och hur vi tillgodoser dina rättigheter.
Dessa typer av personuppgifter lagrar och behandlar vi:
– Personnummer och namn vid avregistrering av bil
– Organisationsnummer
– Företagsnamn
– Fakturaadress
– Leveransadress
– Kontaktperson
– Telefonnummer
E-postadress
Södertälje Bil o Alldemo AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bildemo kan du begära det skriftligen till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.
Södertälje Bil o Alldemo AB
Skarlunda Gård 15297 Södertälje
Därför sparar vi dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifterna för tydliga ändamål:
Vid avregistrering av bilar
– För att förbättra, modifiera eller personifiera våra erbjudanden, tjänster och kommunikation
– Skicka relevant och givande kommunikation
– Förbättrad säkerhet och förebygga bedrägerier
När Bildemo behandlar data för dessa ändamål ser vi alltid till att vi tillgodoser dina rättigheter. Du har alltid rätt att invända mot denna behandling. Om du motsätter dig denna behandling av personuppgifter kan det påverka hur vi utför ovanstående ändamål.
Korrigera eller begränsa dina uppgifter när du vill
Du kan när som helst begära att få se dina uppgifter eller begära ändring, överföring, begränsad användning eller radering.
Samtycke
I samband med att du blir kund hos Bildemo  samtycker du till att Bildemo använder dina personuppgifter. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Bildemo kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter.
Om du vill återkalla samtycket eller har frågor, vänligen kontakta oss på Bildemo
Södertälje Bil o Alldemo AB
Skarlunda Gård
152 97 Södertälje