Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

(Nedan visar hur vi bl.a. säkerställer mål nr. 9)

SYFTE

Säkerställa att systematiskt arbetsmiljöarbete sker enligt AFS 2001:1:s föreskrifter och för företagets anställda på ett sätt som överensstämmer med vår policy och mål. 

OMFATTNING

Högsta ledningen har det övergripande ansvaret.

Arbetsledningen har det praktiska ansvaret för arbetsmiljö och personlig säkerhet för avdelningens personal.

Arbetsledningen ansvarar för att tillfällig personal blir informerade om gällande policy och säkerhetsregler i den omfattning som aktuellt arbete kräver.

Den som ansvarar för anlitandet av entreprenör eller leverantör har motsvarande informationsansvar.

Ansvaret innebär enligt arbetsmiljölagen att informera och säkerställa att arbetet blir korrekt gjort och att reglerna är förstådda och efterlevda.

BESKRIVNING

Företaget skall utse lämpliga arbetstagare att ingå i en samverkansgrupp där utsett skyddsombud skall ingå.

Arbetsgivarens representant har av företaget tilldelats befogenhet att undersöka förhållanden och vid behov åtgärda mindre brister enligt överenskommelse i arbetsmiljögruppen.

Större frågor tas upp för beslut i ledningen i enlighet med ansvarsområden enligt organisationsschemat.

Företaget undersöker arbetsförhållanden löpande. Bedömningen sker enligt Checklista för Skyddsrond.

Vid bedömningen skall upptäckta fel och brister protokollföras. För ”farliga” arbetsuppgifter skall säkerhetsföreskrifter upprättas. (Säkerhetsföreskrifter finns ) Inför årigt möte görs en riskanalys arbetsmiljö som ett underlag för att sätta arbetsmiljömål för kommande år.

I samband med skyddsronden skall arbetsmiljogruppen också göra en bedömning av om skyddsrondsfrekvensen är lämplig.

Observera att alla bedömningar skall dokumenteras, även sådana som åtgärdas omedelbart!

De i verksamheten existerande allvarliga riskerna är ”förhoppningsvis” kända.

Arbetsmiljögruppen skall i sitt arbete naturligtvis strävs efter att upptäcka okända risker.

Speciellt skall bedömning av riskerna av förslitningsskador beaktats.

Fel och brister i utrustning, lokaler eller i rutiner skall åtgärdas omgående.

(Vid uppenbar risk för personskada eller stora materiella har arbetsmiljögruppen rätt att omedelbart stoppa arbetet).

Övriga frågor behandlas enligt befogenheterna i organisationsschemat och kompetensplanen. Vid ledningens genomgång utvärderas skyddsronden och de åtgärder som genomförts.

Vid förändringar i företaget såsom omorganisationer, ombyggnader,

ändringar i produktionen, nya metoder eller ny utrustning skall den som ansvarar för ”ändring” kontakta företagets representant i arbetsmiljöfrågor.

Vid olycka eller allvarlig incident skall extra skyddsrond genomföras för att utreda

händelseförloppet, och orsakerna till händelsen.  

Vid allvarliga olyckor, arbetsskador, sjukdomar och tillbud skall anmälan göras enligt gällande föreskrifter och instruktioner.

Allvarlig olycka (kräver insats av räddningstjänst eller besök på sjukhus)

skall anmälas till Arbetsmiljöverket. Mindre incidenter till Försäkringskassan.

Företaget ansvarar föra att medarbetarna har tillräckliga kunskaper

för att förebygga ohälsa och olycksfall och att tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Detta görs genom att upprätta introduktionsplan för nyanställda och genom att upptäckta fel och brister vid behov ligger till grund för vidareutbildning.