Rent vatten och sanitet för alla

Miljörisk-inventering

  • Utse ansvariga: företaget och anställda
  • Miljöriskinventering Genomgång av samtliga anläggningar, minst en gång per år.
  • Identifiera och dokumentera miljörisker 
  • Utvärdera miljörisker
  • Förslag till åtgärd
  • Planera åtgärder och genomföra vid behov
  • Följa upp resultat och behandla på ledningens genomgång
  • Olyckor och incidenter undersöks för att hitta orsak och lämplig åtgärd.
  • Uppdatera förteckning över miljörisker.