Jämställdhet

Genomförande

Vid bedömning av åtgärdsbehov för jämställdhet och kränkande särbehandling för anställda i företaget görs utredning enligt plan. Därefter tar ledningen i samband med ledningens genomgång ställning till vilka åtgärder som skall vidtas och ställer resurser till förfogande för beslutade åtgärder.

Checklista för utredning av åtgärdsbehov

  • Synpunkter som noteras i samband med skyddsrond eller ad hoc
  • Regler för ledighet i samband med föräldraskap
  • Neutralitet vad gäller kön, ras och religion vid anställning av ny personal
  • Förekomst av sexuella trakasserier
  • Förekomst av mobbing
  • Utredning av löner för män och kvinnor i samma eller arbetsuppgifter med likvärdiga krav på insats och kompetens

Plan för jämställdhet och kränkande särbehandling

Plan upprättas som behandlar följande punkter:

1. Antal män och kvinnor i företaget och förekommande löneskillnader för lika arbete

2. Plan med kostnadsbudget för hur löneskillnader för lika arbete skall elimineras inom 3 år.

3. Utredning av förekomst av mobbing och trakasserier av olika slag

4. Utredning av regler för ledighet i samband med föräldraskap samt regler, riktlinjer vid     nyanställning.

5. Mål och handlingsplaner för beslutade åtgärder

6. Utvärdering av resultat från föregående plan.

Övrigt

Av ledningen fastställd Jämställdhetsplan distribueras/informeras till alla anställda.

Ändringar i checklistan görs ansvarig på initiativ av ledning.

Beslut om åtgärd dokumenteras i åtgärdslistan samt i tillämplig omfattning i utbildnings- kompetens- och resursplan eller resursplan för anläggning och utrustning. Vid behov upprättas handlingsplan.

Akuta åtgärder kan vidtas av platsansvarig. Vidtagen åtgärd rapporteras i samband med ledningens genomgång.

Leverantörer och entreprenörer informeras i tillämplig omfattning om arbetsmiljöpolicy och jämställdhetsregler och planer.

Ansvarig för jämställdhet och kränkande särbehandling samt intern och extern information är platsansvarig.